Det här står vi för
Etiska regler för Europakontoret i Skåne AB


Reglerna är upprättade utifrån tre, för företaget, centrala intresseområden: Samhället, kunderna och kollegorna.

Företaget skall i sin verksamhet och i sin affärsidé känna ett långsiktigt ansvar för helhetsresultatet, och sträva efter lösningar som gagnar människa, samhälle och miljö ur en teknisk, ekonomisk, ekologisk, humanistisk, kulturell och etisk synvinkel.

Företaget skall arbeta för kundens bästa och får aldrig gynna obehöriga intressen. Om ekonomiska eller andra omständigheter, som kan påverka lojalitet och objektivitet föreligger skall kunden öppet och utan dröjsmål informeras härom.

Företaget skall, inom ramen för god yrkessed och med för uppgiften anpassad resurs, på saklig grund arbeta inom sitt kompetensområde. Med noggrannhet och omsorg skall ett för kunden optimalt resultat, med för uppgiften överenskommen kvalitetsnivå, uppnås.

Företaget skall respektera anförtrodda upplysningars konfidentiella natur.

Företaget skall konkurrera endast med pris och kvalitet.

Företaget skall undvika otillbörliga konkurrensmetoder, ej heller skada kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras arbete. I tävling om uppdrag skall företaget arbeta med respekt för LOU och efter gällande branschregler, samt i övrigt enligt god affärssed.